หลักการใช้ adverbial clausesในภาษาอังกฤษ

adverbial clauses ออกเสียง แอ็ดเวอเบียล คอซิส
*adverbial clauses คือ อนุประโยค (subordinate clause) ไม่อาจอยู่ได้โดยลำพังต้องมีประโยคหลัก (main clause) ประกอบ
ข้อสังเกต
adverbial clauses ส่วนมากมีคำเชื่อม (conjunctions) ประกอบหน้าอนุประโยค ได้แก่

เกี่ยวกับ

คำเชื่อม

เวลา :

after

หลังจาก

 

before

ก่อน

 

as

since

ขณะที่ ตั้งแต่

 

until/till

จนกระทั่ง

 

when

เมื่อ

 

while

ขณะที่

 

whenever

เมื่อใดก็ตาม

เงื่อนไข :

if

ถ้า

 

provided (that)

ถ้า

 

unless

ถ้า…ไม่

 

in case

ในกรณี

การขัดแย้ง:

although

แม้ว่า

 

even though

แม้ว่า

 

whereas

แต่

 

while

แม้ว่า

เหตุผล :

because

เพราะว่า

 

since/as

เนื่องจาก

สถานที่ :

where

ที่ซึ่ง

 

wherever

ที่ใดก็ตาม

ตัวอย่าง
Tracy and I once met when we were at school.
เทรซี่กับผมเคยพบกันครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียน
I won’t talk to her if I meet her.
ผมจะไม่พูดกับเธอ ถ้าหากผมพบเธอ)
Although he studied hard, he failed the exam.
แม้ว่าเขาจะขยันเรียน เขาก็สอบตก
We can go wherever you like.
เราไปได้ทุกแห่งที่คุณอยากจะไป
ตำแหน่งของ adverbial clauses
adverbial clauses โดยปกติจะอยู่ท้าย main clause แต่บางครั้งก็สามารถวางอยู่ข้างหน้า main clause ก็ได้
ตัวอย่าง
The bus will be waiting at the airport when you arrive.
=When you arrive, the bus will be waiting at the airport.
เมื่อคุณมาถึง รถประจำทางจะรออยู่ที่สนามบินแล้ว
They finished the game, although the weather was bad.

=Although the weather was bad, they finished the game.
แม้ว่าอากาศจะไม่ดี พวกเขาก็เล่นจนจบเกม
หมายเหตุ
adverbial clauses บางทีก็มีการละประธานของอนุประโยค
ตัวอย่าง
After leaving school, she worked in an insurance office.
=After she left school, she worked in an insurance office. หลังจากที่เธอออกจากโรงเรียน เธอก็ได้ทำงานในสำนักงานประกัน
If planted in a rich soil, the tree will grow fast.
=If the tree is planted in a rich soil, it will grow fast.
ถ้าหากต้นไม้ถูกปลูกในดินอุดมสมบูรณ์มันก็จะเติบโตเร็ว
ข้อสังเกต หลักการละประธานกระทำได้เมื่อ 2 ประโยคคือ ทั้ง main clause และ adverbial clause ใช้ประธานตัวเดียวกัน
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 15,543 times, 4 visits today)