หลักการใช้ Adjectives ending with –ed and -ing

คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย –ed และ -ing

คำกริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกบางคำเมื่อเติม -ed และ -ing ข้างท้าย จะกลายเป็นคำคุณศัพท์ ซึ่งท่านผู้อ่านมักพบเห็นหรือได้ยินบางคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ใช้กันผิดบ่อยๆ ฉะนั้น จึงควรศึกษาหลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าวนี้ให้เข้าใจ
หลักเกณฑ์การใช้
1. เมื่อคุณศัพท์ลงท้ายด้วย -ing หมายถึง บุคคลหรีอสิ่งนั้นเป็นตัวที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้น เวลาแปลคำคุณศัพท์รูปนี้ จะหมายถึง “น่า…”
2. เมื่อคุณศัพท์ลงท้ายด้วย -ed หมายถึง บุคคลหรือสิ่งนั้นประสบกับความรู้สึกนั้นโดยตรง เวลาแปลคำคุณศัพท์รูปนี้ จะหมายถึง “รู้สึก…”
ตัวอย่าง
Rules frustrate me.
กฎเกณฑ์ทำความรำคาญใจให้ผม
Rules are frustrating.
กฎเกณฑ์น่ารำคาญ
I am frustrated with the rules.
ผมรู้สึกรำคาญกฎเกณฑ์
Snakes terrify me.
งูทำให้ผมกลัว
Snakes are terrifying creatures.
งูเป็นสัตว์ที่น่ากลัว
I am terrified of the snakes.
ผมรู้สึกกลัวงู
That story interests me.
เรื่องนั้นทำให้ผมสนใจ
That story is interesting.
เรื่องนั้นน่าสนใจ
I am interested in that story.
ผมรู้สึกสนใจเรื่องนั้น
รายการคำคุณศัพท์ที่เกิดจากการเติม -ed และ -ing ที่คำกริยา ที่พบบ่อย ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้แก่

VERBS

ADJECTIVES

ADJECTIVES

bore (เบื่อ)

boring (น่าเบื่อ)

bored (รู้สึกเบื่อ)

disappoint (ผิดหวัง)

disappointing (น่าผิดหวัง)

disappointed (รู้สึกผิดหวัง)

satisfy (พึงพอใจ)

satisfying (น่าพึงพอใจ)

satisfied (รู้สึกพอใจ)

thrill (ตื่นเต้นดีใจ)

thrilling (น่าตื่นเต้นดีใจ)

thrilled (รู้สึกตื่นเต้นดีใจ)

fascinate (สนใจ)

fascinating (น่าสนใจ)

fascinated (รู้สึกสนใจ)

embarrass (ละอายใจ)

embarrassing (น่าละอายใจ)

embarrassed (รู้สึกละอายใจ)

surprise (ประหลาดใจ)

surprising (น่าประหลาดใจ)

surprised (รู้สึกประหลาดใจ)

terrify (ตื่นกลัว)

terrifying (น่าตื่นกลัว)

terrified (รู้สึกตื่นกลัว)

depress (หดหู่ใจ)

depressing (น่าหดหู่ใจ)

depressed (รู้สึกหดหู่ใจ)

interest (สนใจ)

interesting (น่าสนใจ)

interested (รู้สึกสนใจ)

exhaust (เหนื่อยล้า)

exhausting (น่าเหนื่อยล้า)

exhausted (รู้สึกเหนื่อยล้า)

frighten (ตกใจกลัว)

frightening (น่าตกใจกลัว)           

frightened (รู้สึกตกใจกลัว)

please (พอใจ)

pleasing (น่าพอใจ)

pleased (รู้สึกพอใจ)

 

excite (ตื่นเต้น)

exciting (น่าตื่นเต้น)

excited (รู้สึกตื่นเต้น)

confuse (สับสน)

confusing (น่าสับสน)

confused (รู้สึกสับสน)

enchant (ดีใจ)

enchanting (น่าดีใจ)

enchanted (รู้สึกดีใจ)

tire (เหนื่อย, เบื่อ)

tiring (น่าเหนื่อย, น่าเบื่อ)

tired (รู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อ)

annoy (รำคาญ)

annoying (น่ารำคาญ)

annoyed (รู้สึกรำคาญ)

distress (สลดใจ)

distressing (น่าสลดใจ)

distressed (รู้สึกสลดใจ)

frustrate (รำคาญใจ)

frustrating (น่ารำคาญใจ)

frustrated (รู้สึกรำคาญใจ)

shock (สยอง)

shocking (น่าสยอง)

shocked (รู้สึกสยอง)

relax (ผ่อนคลาย)

relaxing (น่าผ่อนคลาย)

relaxed (รู้สึกผ่อนคลาย)

astonish (ประหลาดใจ)

astonishing (น่าประหลาดใจ)

astonished (รู้สึกประหลาดใจ)

astound (ประหลาดใจ)

astounding (น่าประหลาดใจ)

astounded (รู้สึกประหลาดใจ)

upset (เศร้าใจ)

upsetting (น่าเศร้าใจ)

upset (รู้สึกเศร้าใจ)

relieve (โล่งใจ)

relieving (น่าโล่งใจ)

relieved (รู้สึกโล่งใจ)

worry (วิตก)

worrying (น่าวิตก)

worried (รู้สึกวิตก)

irritate (รำคาญ)

irritating (น่ารำคาญ)

irritated (รู้สึกรำคาญ)

amaze (ประหลาดใจ)

amazing (น่าประหลาดใจ)

amazed (รู้สึกประหลาดใจ)

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล   

(Visited 78,627 times, 90 visits today)