หลักการใช้ ACTUALLY ในภาษาอังกฤษ

actually ออกเสียง แอ็คชวล-ลิ
actually ทำหน้าที่คำวิเศษณ์ (adverb)
actually แปลว่า “จริงๆ, อันที่จริง” (really ; in fact)
หลักการใช้
1. ใช้ actually เพื่อการเน้น (for emphasis) ในกรณีนี้ actually จะวางอยู่ตำแหน่งกลาง (middle position) ของประโยค
ตัวอย่าง
She stole a gold necklace. I actually saw her pick it up.
เธอได้ขโมยสร้อยทอง ผมเห็นเธอหยิบมันขึ้นมาจริงๆ
The people who actually have power are the owners of big industries.
คนที่มีอำนาจจริงๆ ก็คือเจ้าของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
There is a beautiful view from this window. You can
actually see the sea on a clear day.
มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากหากมองจากหน้าต่างบานนี้ออกไป คุณสามารถ แลเห็นทะเลได้จริงๆ ในวันอากาศแจ่มใส
2. ใช้ actually เพื่อแสดงการไม่เห็นด้วย (for disagreeing) ในกรณีนี้actually จะวางอยู่ในตำแหน่งต้น (front position) หรือตำแหน่งท้าย (end position) ของประโยค
ตัวอย่าง
“Money is not important.”
“If you are running a business, it matters a great deal, actually.”
เงินไม่สำคัญ
อันที่จริงถ้าหากคุณกำลังดำเนินธุรกิจอยู่ เงินถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

“Here’s the 2,000 baht I owe you.”
“Actually you owe me 2,500 baht.”
นี่ครับ เงินจำนวน 2,000 บาทที่ผมเป็นหนี้คุณ
อันที่จริง คุณเป็นหนี้ผมอยู่ 2,500 บาท
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 20,045 times, 2 visits today)