หลักการใช้คำ ACHES อาการเจ็บปวดในภาษาอังกฤษ

aches  n. แปลว่า ความเจ็บปวด
ตัวอย่าง
I’ve got a headache.
ฉันปวดศีรษะ
I often get toothache.
ฉันมักปวดฟันอยู่เสมอ
Note : คำอื่นๆ ที่มี ache ต่อท้ายได้แก่ ear-ache ปวดหู stomach-ache = ปวดท้อง back-ache = ปวดหลัง เป็นต้น คำเหล่านี้เป็นได้ทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้ โดยปกติถ้าเป็น British English นิยมใช้ แบบนามนับไม่ได้
ตัวอย่าง
I’ve got toothache.
ฉันปวดฟัน
I’ve had toothache three times this week.
สัปดาห์นี้ฉันปวดฟันมา 3 ครั้งแล้ว
แต่ถ้าเป็น American English มักนิยมใส่ article “a, an” หน้าคำเหล่านิ้ อาทิ a toothache, a stomach-ache, a back-ache, an ear-ache เป็นต้น
ตัวอย่าง
Toothache is horrible.
โรคปวดฟันเป็นโรคที่ทรมานมาก
I have a toothache.
ฉันปวดฟัน
นอกจากนี้ ache (เอจ) V. ยังหมายถึง เจ็บปวด (กิริยาอาการที่แสดงออกมา)
ตัวอย่าง
My legs ache.
ขาของฉันเจ็บ
My eyes ache.
ตาของฉันเจ็บ
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 913 times, 1 visits today)