หน้าที่ของCOST and PRICEในภาษาอังกฤษ

cost (คอชทฺ) และ price (ไพรซฺ) ทำหน้าที่ได้ทั้งเป็น noun และ verb ดังนี้
1. cost n. หมายถึง price to be paid for a thing แปลว่า ค่าใช้จ่าย
ตัวอย่าง
The cost of living in Bangkok is higher every year.
ค่าครองชีพในกรุงเทพฯ สูงขึ้นทุกปี
Their prices are high because the production costs are very great.
ราคาสินค้าถีบตัวสูงขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง
2. cost V. หมายถึง require the payment of แปลว่า มีราคา, ทำให้ ต้องเสียเงินหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่าง
Careless driving may cost you your life.
การขับรถประมาทอาจจะทำให้คุณถึงแก่ชีวิต
The trip to Chiang Mai cost me 3,000 baht.
การเดินทางไปเชียงใหม่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
ส่วน price มีความหมายและวิธีการใช้ดังนี้
1. price n. หมายถึง sum of money for which something is to be sold or bought แปลว่า ราคา
ตัวอย่าง
The price of gasoline is going up.
ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มสูงขึ้น
I won’t buy it at that price.
ผมจะไม่ซื้อมันในราคานั้น
2. price V. แปลว่า ราคา
ตัวอย่าง
The goods in this store are clearly priced.
สินค้าในร้านนี้ติดราคาบอกไว้อย่างชัดเจน
All our goods are clearly priced.
สินค้าของเราทุกชิ้นมีราคาบอกไว้อย่างชัดเจน
หมายเหตุ ทั้ง 2 คำนี้ มีการนำไปใช้อยู่บ่อยๆ ในการถามราคาสิ่งของ
ตัวอย่าง
A : What price is this book?
B : 150 baht.
ก – หนังสือเล่มนี้ราคาเท่าไร
ข- 150บาท
A : How much does this ring cost ?
B : 2,500 baht.
ก – แหวนวงนี้ราคาเท่าไร
ข – 2,500 บาท
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,346 times, 1 visits today)