หน้าที่ของ Suffixes ในภาษาอังกฤษ

suffix (ซับ-ฟิกซฺ) คือ ส่วนประกอบหลังคำหลัก สำหรับ suffix นั้นเปรียบเสมือนกาฝากที่จะต้องเกาะอยู่กับคำหลัก ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งทางด้าน ไวยากรณ์ของคำ (a word’s grammatical ending) เพราะเป็นตัวการที่ทำให้หน้าที่ของคำหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไป
คำหลัก                เมื่อเติม suffix
write (v.)                  writer (n.)
good (n.)                   goodness (n.)
modem (adj.)          modernize (v.)
beauty (n.)               beautiful (adj.)
wide (adj.)                widen (v.)

suffixes มีหลายซนิด ได้แก่ suffixes ที่ทำให้หน้าที่ของคำหลักเดิมเปลี่ยนไปดังนี้
1. Nouns → Noun suffixes หมายถึง คำหลักเดิมเป็นนาม เมื่อเติม
suffixes ในกลุ่มนี้เข้าไป ก็ทำให้เป็นคำนามเช่นกัน

2. Verbs → Noun suffixes หมายถึง คำหลักเดิมเป็นกริยา เมื่อเติม suffixes ในกลุ่มนี้เข้าไป ก็ทำให้เป็นคำนาม

3. Nouns/Adjectives → Noun/Adjective suffixes หมายถึง คำ หลักเดิมเป็นนามหรือคุณศัพท์ เมื่อเติม suffixes ในกลุ่มนี้เข้าไป ก็ทำให้เป็นนาม หรือคุณศัพท์

4. Adjectives→Noun suffixes หมายถึง คำหลักเดิมเป็นคุณศัพท์ เมื่อเติม suffixes ในกลุ่มนี้เข้าไป จะทำให้เป็นนาม

5. Adjectives/Nouns → Verb suffixes หมายถึง คำหลักเดิมเป็น คุณศัพท์หรือนาม เมื่อเติม suffixes ในกลุ่มนี้เข้าไปจะทำให้เป็นกริยา

6. Nouns→Adjective suffixes หมายถึง คำหลักเดิมเป็นนาม เมื่อเติม suffixes ในกลุ่มนี้เข้าไป จะทำให้เป็นคุณศัพท์

ต่อไปนี้ จะขอกล่าวถึง suffixes แต่ละชนิดที่กล่าวมา
1. Nouns → Noun Suffixes

suffixes1suffixes2suffixes3
2. Verb→ Noun Suffixes

suffixes4
3. Noun/Adjective→Noun/Adjective Suffixes

suffixes5
4. Adjective→Noun Suffixes

suffixes6
5. Adjective/Noun→Verb Suffixes

suffixes7
6. Noun→Adjective Suffixes

suffixes8

suffixes9
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 117,473 times, 49 visits today)