หน้าที่ของ Prefixes ในภาษาอังกฤษ

prefix (พรี-ฟิกซฺ) หมายถึง ส่วนประกอบหน้าคำหลัก สำหรับ prefix นั้น เปรียบเสมือนกับกาฝาก ที่จะต้องเกาะอยู่กับคำหลัก ซึ่งมีความหมายโดยสมบูรณ์ภายในตัวมันเองอยู่แล้ว เมื่อนำเอา prefix ใส่เข้าไปหน้าคำหลัก ก็จะทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป แต่ยังคงหน้าที่ของคำหลักไว้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่าง
คำหลัก        เมื่ออเติม prefix
do (v.)        undo (v.)
man (n.)        superman (n.)
war (n.)        postwar (n.)
theism (n.)    polytheism (n.)

prefixes มีหลายชนิดได้แก่
1. Negative prefixes
หมายถึง prefixes ที่ให้ความหมายเชิงปฏิเสธ คือ “ไม่”
2. Reversative prefixes
หมายถึง prefixes ที่ให้ความหมายตรงข้ามกลับความหมายเดิม
3. Pejorative prefixes
หมายถึง prefixes ที่ให้ความหมายในด้าน “ไม่ดี, เลว, ผิด”
4. Prefixes of degree or size
หมายถึง prefixes ที่บ่งบอกระดับหรือขนาด
5. Prefixes of attitude
หมายถึง prefixes ที่บ่งบอกความหมายในเชิงความรู้สึก
6. Locative prefixes
หมายถึง prefixes ที่บ่งบอกตำแหน่งที่ตั้ง
7. Prefixes of time and order
หมายถึง prefixes ที่บ่งบอกเวลาและลำดับก่อนหลัง
8. Number prefixes
หมายถึง prefixes ที่บ่งบอกจำนวน
9. Conversion prefixes
หมายถึง prefixes ที่ให้ความหมายว่า “ทำให้…….,อยู่ในอาการ…….”
10. Other prefixes
หมายถึง prefixes อื่นๆ ที่ไม่อาจจะจัดเข้าอยู่ในกลุ่มใดๆ ข้างต้น ต่อ ไปนี้จะขอกล่าวถึง prefixes แต่ละชนิดที่กล่าวมา
1. Negative Prefixes

Negative Prefixes
2. Reversative Prefixes

Reversative Prefixes
3. Pejorative Prefixes

Pejorative Prefixes
4. Prefixes of degree or size

Prefixes of degree or size

Prefixes of degree or size1
5. Prefixes of Attitude

Prefixes of Attitude
6. Locative Prefixes

Locative Prefixes
7. Prefixes of Time and Order

Prefixes of Time and Order
8. Number Prefixes

Number Prefixes
9. Conversion Prefixes

Conversion Prefixes
10. Othe Frefixes

Other Prefixes
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 45,575 times, 15 visits today)