หน้าที่ของ Object pronouns ในภาษาอังกฤษ

Object pronouns (อ็อบเจ็กทฺ โพรนาวสฺ) หมายถึง สรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค ซึ่งกรรม (object) ภายในประโยคนั้นอาจวางอยู่ในตำแหน่งท้ายคำกริยา (verb เวิบ) ซึ่งทำหน้าที่แสดงลักษณะอาการกระทำของประธานของประโยค หรือกรรมวางอยู่ท้ายคำบุพบท (preposition เพรโพซิเชิ่น) อาทิ to, from, in และอื่นๆ ก็ได้ เช่น Pass me the salt.
ส่งเกลือให้ฉันหน่อย
(me เป็น object pronoun วางอยู่ท้ายคำกริยาคือ Pass)
Look at it.
จงมองดูมัน
(it เป็น object pronoun วางอยู่ท้ายคำบุพบทคือ at)
คำสรรพนาม (pronouns) หมายถึง คำที่ใช้เพื่อทดแทนนาม สำหรับ object pronouns ใช้เพื่อทดแทนคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค ได้แก่ me, you, us, her, him, them, it
เพื่อให้รู้ถึงที่มาของสรรพนามที่ทำหน้าที่กรรมเหล่านี้ จะขอเอ่ยถึงสรรพนามที่ทำหน้าที่ประธาน (Subject pronouns ซับเจ็กทฺ .โพรนาวสฺ) เทียบเคียงกัน ดังนี้

เอกพจน์

พหูพจน์

Subject pron.

Object pron.

Subject pron.

Object pron.

I

me(ฉัน)

We

us(พวกเรา)

You

you(คุณ,ท่าน)

You

you(พวกคุณ,พวกท่าน)

He

him(เขา)

They

them(พวกเขา,พวกมัน)

She

her(หล่อน,เธอ)

 

 

It

it(มัน)

 

 

ตัวอย่าง
Look at Jane.→Look at     her.
Mr.Johnson.            him.
my cats.                them.
Tony and me.            us.
that house.            it.

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 24,147 times, 14 visits today)