หน้าที่ของ LOOSE, LOSE, and LOSS ในภาษาอังกฤษ

สิ่งที่ผู้อ่านอาจจะผิดในการใช้คำ 3 คำ ก็คือ การสะกดคำ (spelling) และ การใช้ (usage) ซึ่งมีหลักการดังนี้
1. loose ทำหน้าที่ adjective หมายถึง not fastened ; not tight “ไม่แน่น, หลวม, หลุดจากการควบคุม”
ตัวอย่าง
The animals broke loose and left the field.
สัตว์หลุดจากการควบคุมจึงพากันวิ่งหนีออกจากท้องทุ่งไป
This coat is too loose.
เสื้อคลุมตัวนี้หลวมเกินไป
2. loose ทำหน้าที่ verb หมายถึง to let loose; untie; make free “ปล่อยให้เป็นอิสระจากการควบคุม, ไม่ผูก, คลายให้หลวม”
ตัวอย่าง
He loosed hold of her arm.
เขาคลายมือที่เกาะกุมแขนเธอไว้ออก
If you get on his right side, he’ll loose his purse.
ถ้าหากคุณทำให้เขาถูกใจ เขาก็คงจะจ่ายคุณจนหมดกระเป๋า
*loose เมื่อทำหน้าที่ verb อาจใช้ loosen (v.) แทน ได้โดยมีความหมาย เหมือนกันทุกประการ
3. loose ทำหน้าที่ noun เช่น on the loose หมายถึง free especially having freedom from the control of law แปลว่า “เป็นอิสระไม่อยู่ในกฎเกณฑ์หรือการควบคุมใดๆ”
lose (ลูซ) V.
คำนี้เวลาผันเป็นช่อง 2 และ 3 จะเป็น lose-lost-lost หมายถึง to be unable to find; to be defeated แปลว่า “หายไป, พ่ายแพ้”
ตัวอย่าง
I have lost my book.
ผมทำหนังสือหาย
England lost to Australia.
อังกฤษต้องพ่ายแพ้ออสเตรเลีย
loss (ลอซ) n. หมายถึง the act or fact of losing possession; a failure to keep or use; a defeat แปลว่า “ความสูญเสียไม่ได้เป็นเจ้าของ, ใช้การไม่ได้, ความพ่ายแพ้”
ตัวอย่าง
Did you report the loss of your jewellery to the police?
คุณได้แจ้งให้ตำรวจทราบหรือเปล่าเกี่ยวกับการที่เครื่องเพชรพลอยของคุณหาย
The vehicle developed a loss of power.
รถยนต์ใช้การไม่ได้ (ไม่มีกำลัง)

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,343 times, 4 visits today)