หน้าที่ของ COOK and COOKER ในภาษาอังกฤษ

cook (คุ๊ก) n. หมายถึง a person who cooks food แปลว่า คนปรุงอาหาร
ตัวอย่าง
My father is a good cook.
คุณพ่อของผมเป็นพ่อครัวที่เก่งทีเดียว
This restaurant has a good cook.
ภัตตาคารแห่งนี้มีพ่อครัวที่เก่งมากอยู่คนหนึ่ง
นอกจากจะใช้ทำหน้าที่ noun แล้วยังนำมาใช้เป็น verb ได้ด้วย แปลว่า ปรุงอาหาร เช่น I cook food ผมปรุงอาหาร
cooker (คุ๊ก-เกอะ) n. หมายถึง an apparatus that is used for cooking food แปลว่า ภาชนะที่ใช้ในการหุงต้มอาหาร คำๆ นี้เป็น British English แต่ถ้าเป็น American English ใช้ stove
ตัวอย่าง
Peter prefers gas cookers to electric ones.
ปีเตอร์ชอบใช้เตาแก๊สมากกว่าเตาไฟฟ้า
I cook food with a gas-cooker.
ผมปรุงอาหารโดยใช้เตาแก๊ส
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 257 times, 1 visits today)