หน้าที่ของ CONTINUAL and CONTINUOUS

คำทั้ง 2 มาจากคำว่า continue แปลว่า “ดำเนินต่อมา” และทั้ง 2 คำ ต่างก็ทำหน้าที่ adjective ด้วยกัน แต่ต่างกันตรงความหมาย และการใช้ คือ
continual (คอนทิ-นวล) หมายถึง happening again and again at short intervals แปลว่า “เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในช่วงเวลาอันสั้น”
ตัวอย่าง
The teacher gave the class continual warnings.
ครูทำการตักเตือนนักเรียนในชั้นซ้ำแล้วซ้ำอีก
My continual illness impedes my work.
การเจ็บป่วย ซ้ำแล้วซ้ำเล่าของผมทำให้งานต้องล่าช้า
continuous หมายถึง without interruption แปลว่า “โดยไม่ขาดช่วง, ดำเนินต่อเนื่อง”
ตัวอย่าง
Noah experienced continuous rain for forty days.
โนอาร์ได้รับประสบการณ์จากการกรำฝนตลอดมาเป็นเวลาถึง 40 วัน
My continual sickness impedes continuous work.
การเจ็บป่วยบ่อยๆ ของผมทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,143 times, 1 visits today)