หน้าที่ของ CERTAINLY, SURE, CESSION and SESSION

CERTAINLY and  SURE
คำว่า certainly (เซอร์เทน-ลิ) ทำหน้าที่ adverb มีความหมายเหมือน surely แปลว่า “แน่นอนทีเดียว”
ตัวอย่าง
A : Are you going ? คุณจะไปไหม
B : Certainly. ไปแน่นอน
He was certainly learning fast.
เขาคงจะเรียนได้รวดเร็วแน่นอน
ส่วน sure (ซัว) เป็นคำ adjective หมายถึง “แน่นอน”
ตัวอย่าง
You may be sure of his honesty.
คุณอาจจะแน่ใจได้ว่าเขาไม่โกง
He felt sure of his success.
เขามั่นใจในความสำเร็จของเขา
CESSION and SESSION
ทั้ง 2 คำนี้ออกเสียงคล้ายกันคือ ออกเสียงว่า เซส-เชิ่น มีความหมายและที่มาดังนี้
cession n. มาจากคำว่า cede ซึ่งเป็นกริยา หมายถึง a yielding แปลว่า การอกให้
ตัวอย่าง
China ceded Formosa to Japan.
จีนยอมยกเกาะฟอร์โมซา (ไต้หวัน) ให้แก่ญี่ปุ่น
We obtained judicial autonomy, by the cession of Kedah
to Britain.
เราได้รับเอกราชทางศาลโดยการยกเมืองไทรบุรีให้อังกฤษ
The A-Z GRAMMAR REFERENCE
session n. หมายถึง a meeting แปลว่า สมัยประชุม, การประชุม
ตัวอย่าง
Parliament is in session.
รัฐสภากำลังอยู่ในสมัยประชุม
Many questions were asked, by newsmen during the briefing session.
พวกผู้สื่อข่าวได้ถามคำถามหลายคำถามในระหว่างที่มีการประชุมให้ข่าว The legislative session lasted three months.
การประชุมของสภานิติบัญญัติใช้เวลาถึง 3 เดือน
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,687 times, 1 visits today)