หน้าที่ของ AWARD, REWARD, AWHILE, WHILE, AY and AYE

award (เออะ-วอด) เมื่อทำหน้าที่ noun หมายถึง the result of a decision of many แปลว่า ผลการตัดสินของบุคคลหลายฝ่าย
ตัวอย่าง
An award had been given against me by the arbitrators. อนุญาโตตุลาการได้ลงมติตัดสินให้ผมแพ้คดี
และเมื่อ award เป็น verb หมายถึง ตัดสินชี้ขาด
ตัวอย่าง
The arbitrators awarded damages to the plaintiff.
อนุญาโตตุลาการได้ตัดสินให้โจทก์ได้รับค่าเสียหาย
reward (รัวอด) n. หมายกึง เงิน,รางวัล, ค่าตอบแทน
ตัวอย่าง
Rewards are given for the capture of criminals.
จะมีการให้เงินรางวัลแก่ผู้ที่จับผู้กระทำผิดทางอาญาได้
Satisfactory marks are the reward for intensive study.
คะแนนที่น่าพึงพอใจเป็นรางวัลสำหรับการขยันหมั่นเพียร
AWHILE and A WHILE
awhile (เออะไวล์) adv. หมายถึง for a short time แปลว่า ชั่วครู่, ประเดี๋ยวเดียว
ตัวอย่าง
We rested awhile at the side of the road.
เราพักผ่อนกันชั่วครู่ที่ตรงขอบถนน
Let me sit awhile.
ขอผมนั่งสักประเดี๋ยว
a while (อะ-ไวล์) n. แปลว่า สักประเดี๋ยว, สักครู่ เราจะใช้คำนี้หลัง preposition เช่น for a while, after a while
ตัวอย่าง
She stood there for a while.
เธอยืนอยู่ที่นั่นครู่หนึ่ง
Rest for a while before leaving.
พักสักครู่ก่อนออกเดินทางต่อไป
AY and AYE
ทั้ง ay และ aye ออกเสียง “ไอ’’ มีความหมายว่า always หรือ ever เป็นการแสดงอาการเห็นด้วย แปลว่า yes ก็ได้
ตัวอย่าง
I shall love you forever and aye.
ผมจะรักคุณตลอดไป
Those in favor with the bill, please say “Aye”.
ใครที่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โปรดตอบว่า yes
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 299 times, 1 visits today)