หน้าที่ของ ALL ในภาษาอังกฤษ

all ออกเสียง ออล
*all ทำหน้าที่ได้หลายอย่างคือเป็น determiner (คำนำหน้านาม) pronoun (สรรพนาม) หรือ adverb (คำวิเศษณ์)
*all เป็นคำบ่งบอกจำนวนทั้งหมด ถึอเป็น quantity word คำหนึ่ง
*all สามารถวางในประโยคได้หลายตำแหน่ง กล่าวคือ
1. ใช้ all of + นามวลีหรือสรรพนาม
ทั้งนี้ all of อาจตามด้วย
(1) นามนับได้เอกพจน์ เช่น all of the book
(2) นามนับได้พหูพจน์ เช่น all of the books
(3) นามนับไม่ได้ เช่น all of the oil
(4) สรรพนามแทนบุคคล เช่น all of them.
หลัง all of อาจตามด้วย determiner อื่น นอกเหนือจากคำว่า the เช่น all of our… all of my …, all of that … เป็นต้น
ตัวอย่าง
All of my friends came to the party.
เพื่อนของผมทุกคนได้มางานเลี้ยง
All of that soup was eaten up.
ซุปทั้งหมดได้ถูกทานหมดไปแล้ว
2. ใช้ all + นามวลี
กรณีนี้เกิดจากการละ of ท้าย all ฉะนั้นหลัง all จึงตามได้ด้วย
(1) นามนับได้เอกพจน์ เช่น all the book
(2) นามนับได้พหูพจน์ เช่น all the books, all our friends
(3) นามนับไม่ได้ เช่น all the oil, all that soup
แต่หากมีคำสรรพนามแทนบุคคล (personal pronoun) ท้าย all จะต้องเป็น all of + สรรพนามที่ทำหน้าที่กรรม เช่น them; us, you
X all them
/  all of them
X all it
/ all of it
ตัวอย่าง
All roses are beautiful.
ดอกกุหลาบทุกดอกสวย
You can eat all of them.
คุณกินมันได้หมด
All our friends are waiting here.
เพื่อนๆ ของเราทุกคนกำลังรอคอยอยู่ที่นี่
3. สรรพนามแทนบุคคล + all
กรณีที่สรรพนามแทนบุคคลอยู่หน้า all ไม่ต้องมี of เช่น
X you of all
/ you all
X we of all
/ we all
X us of all
/ us all
หากมี verb to be หรือกริยาช่วย (auxiliary verb) ประกอบภายในประโยค ให้วาง all ไว้ข้างหลังคำเหลานี้
ตัวอย่าง
John ate it all.
จอห์นกินมันจนหมดสิ้น
I am grateful to you all.
ผมขอขอบคุณพวกคุณทุกคน
The woman thanked us all.
สตรีคนนั้นขอบคุณพวกเราทุกคน
You are all welcome.
ขอตอนรับพวกคุณทุกคน
They are all playing in the field.
พวกเขาทุกคนกำลังเล่นกันอยู่ในสนาม
4. all ทำหน้าที่สรรพนาม
กรณีนี้ all สามารถอยู่ได้ตามลำพัง มีการละ of-phrase ไว้ในฐานที่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร
ตัวอย่าง
“Would you like to buy anything else?”
“No, thank you. That’s all.” (=That’s all that I want)
คุณจะซื้ออะไรอีกไหม
ไม่ค่ะ ขอบคุณ เอาแค่นี้ค่ะ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 4,756 times, 1 visits today)