หน้าที่ของคำ ABOUT, AROUND ในภาษาอังกฤษ

about ออกเสียง เออะ-เบ๊าทฺ
around ออกเสียง เออะ-ราวดฺ
*about และ around ทำหน้าที่ได้ทั้งคำบุพบท (prepositions) และคำ วิเศษณ์ (adverbs)
about และ around มีความหมายทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน

หลักการใช้ ABOUT, AROUND

1. about เป็นคำบุพบท มีความหมายว่า “เกี่ยวกับหัวข้อนั้นหรือเรื่องนั้น” (on the topic or subject of)
ตัวอย่าง
“What’s the book about ?”
หนังสือเล่มนั้นเกี่ยวกับอะไร
“It’s about the Kingdom of Siam.”
เกี่ยวกับราชอาณาจักรสนาม
“What do you know about him ?”
คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้าง
“He’s thin and rather tall.”
เขาเป็นคนผอมและค่อนข้างสูง
2. ใช้ about และ around เมื่อเอ่ยถึงสถานที่ ดังนี้
(1) เป็นคำบุพบทและคำวิเศษณ์
about หมายความว่า “กระจัดกระจายไปทั่ว”
(scattered; in all directions or places)
ตัวอย่าง
The guests sat about on the floor.
แขกผู้มาเยือนนั่งกระจายกันไปทั่วพื้นห้อง
Books are lying about the room.
หนังสือวางกระจัดกระจายไปทั่วห้อง
Around หมายความว่า “รอบๆ” (round) และยังสามารถใช้ในความหมายว่า “กระจัดกระจายไปทั่ว” (scattered)
ตัวอย่าง
He put a frame around the picture.
เขาใส่กรอบรอบรูปภาพ
The children are running around the park.
เด็กๆ กำลังวิ่งไปรอบสวนสารารณะ
We sat around on the floor.
พวกเรานั่งกระจัดกระจายไปทั่วพื้นห้อง
(3) เป็นคำวิเศษณ์
about และ around หมายความว่า “ล้อมรอบ, รอบๆ”
ตัวอย่าง
The guests were standing around/about.
แขกผู้มาเยือนกำลังยืนรายล้อมรอบ
He looked around/about but could see nobody.
เขามองไปรอบๆ แต่ไม่เห็นใครเลย
3. เป็นคำวิเศษณ์บอกระดับ (adverbs of degree)
about และ around หมายความว่า “โดยประมาณ’’
เมื่อกล่าวถึงจำนวน เช่น ระยะทาง ระยะเวลา จำนวนเงิน ฯลฯ
ตัวอย่าง
“What’s the time, please?”
“It’s about/around 3 p.m.
กี่โมงแล้วครับ
ประมาณบ่าย 3 โมง
“How old is your father?”
“He’s about/around 57 years old.”
คุณพ่อของคุณอายุเท่าใดแล้ว
ประมาณ  57 ปี
“How much money do you have?”
“I’ve about/around 2,000 baht.”
คุณมีเงินเท่าไร
มีประมาณ 2,000 บาท
“How far is it from here?”
“About/Around 300 metres.”
มันอยู่ไกลจากที่นี่เท่าไร
ประมาณ 300 เมตร
4. หลังคำว่า about แปลว่า “เกือบจะ, ประมาณ” อาจจะตามด้วย คำคุณศัพท์ (adjective) หรือกริยา (verb) ก็ได้ (ยกเว้น around)
ตัวอย่าง
I think that’s about right.
ผมคิดว่าเกือบจะถูกแล้ว
We’ve just about finished the fishing.
พวกเราเกือบจะเสร็จสิ้นการตกปลาแล้ว
5. ใช้ about กับ how เป็น How about…? เมื่อต้องการเสนอแนะ (making a suggestion) สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับอีกฝ่าย
ตัวอย่าง
“We still have an hour left. How about having a meal?”
“That’s a good idea.”
พวกเรายังมีเวลาเหลืออีก 1 ชั่วโมง ไปทานอาหารกันดีไหม
เป็นความคิดที่ดี
“How about a drink, sir ?”
“That’s great. Give me a glass of coke, please.”
เอาเครื่องดื่มไหมครับ
วิเศษเลย ผมขอโค้ก 1 แก้วครับ
6. ใช้ What/How about …? เพื่อขอทราบถึงแผนการหรือวิธีการที่จะจัดการในเรื่องหนึ่งๆ
ตัวอย่าง
“What about your father ? We can’t just leave him here.”
“Take him with us.”
คุณพ่อของคุณจะทำอย่างไร พวกเราไม่สามารถจะทอดทิ้งเขาไว้ที่นี่ได้
พาเขาไปกับพวกเราด้วย
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 11,131 times, 27 visits today)