จดหมายแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จจากโรงเรียนมัธยมศึกษา(On High School Graduation)

Nakorn Chaisri Road

Bangkok

July 3, 2012

Dear Cham :

     I was really very happy to hear the news about your graduation last week. Even though I am a little late in sending you my congratulations, I still hope that they will be regarded as an encourage­ment to you in days to come and that they will make you remember this day of days.

     I am really proud and do envy you your much coveted honour which you deserve.

     May time be kind and grant you the fulfillment of your success.

Your friend

Chin

คำศัพท์ที่ควรทราบ

graduation – การสำเร็จการ,การศึกษา

really – อย่างจริงจัง

happy – ความสุข

hear        – ทราบ

news – ข่าว

last week – สัปดาห์ที่แล้ว

even though – ถึงแม้ว่า

a little – เล็กน้อย

late  – สาย

still – ยังคง

regarded as – นับเอาว่า

encouragement – เครื่องส่งเสริม

days to come – วันข้างหน้า

remember – จดจำ

envy        – อิจฉา

proud – ภาคภูมิใจ

coveted – กระหายอยากได้

honour – เกียรติ

deserve – สมควรกับ

grant – อนุญาต

fulfillment – การทำให้

success – ความสำเร็จ,สมบูรณ์

Expressions ที่ควรจดจำ

to be really very happy to .. – เป็นความสุขอย่างแท้จริงที่…

to be a little late in – สายไปเล็กน้อยในการ…

to be regarded as – นับเอาว่าเป็น….

in days to come = in the future – ในวันข้างหน้า

make you remember this day of days – ทำให้คุณจดจำวันอันสำคัญนี้ได้

to be really proud of… – ภูมิใจอย่างจริงจังใน…

คำแปลเป็นภาษาไทย

ถนนนครชัยศรี

กรุงเทพ ฯ

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ชาญ ที่รัก

     ผมได้เป็นสุขใจอย่างแท้จริงที่ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของคุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถึงแม้ว่าผมออกจะสายไปเล็กน้อยในการแสดงความยินดีของผมมายังคุณ ผมก็ยังคงหวังว่า การแสดงความยินดีของผมคงจะถูกนับเอาว่าเป็นการส่งเสริมสำหรับตัวคุณในวันข้างหน้า และคงจะทำให้คุณจดจำวันอันสำคัญนี้ได้

     ผมรู้สึกภูมิใจอย่างจริงจัง และอิจฉาคุณในการที่ได้รับเกียรติ ซึ่งคุณปรารถนาอยากได้ด้วยความดีใจและภูมิใจ ก็สมควรแล้วที่คุณได้รับเกียรติอันนั้นไว้

     ขอให้เวลาจงกรุณาต่อคุณ และอนุญาตให้คุณได้ประสพความสำเร็จอย่างสมบูรณ์

เพื่อนของคุณ

ชิน

Reply (คำตอบ)

Rama VI Road

Bangkok

July 5, 2012

Dear Chill :

     Thank you very much for your letter and congratulations on my graduation. Nothing from you has ever been late for me. Your congratulation on this occasion are really an encouragement to me in the future.

     I never expected 10 receive such honour as you said, but it came to me as a surpise.

     I will come to see you tomorrow so that I may have an opportunity of thanking you personally.

Your friend.

Charn

คำศัพท์ที่ควรทราบ

nothing – ไม่มีอะไร

ever – เคย

occasion – โอกาส

future – อนาคต

such – เช่นนั้น

said – ได้พูด

opportunity – โอกาส

หมายเหตุ Occasion คือโอกาสที่จะต้องรีบฉวยจัดทำอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้าไม่รีบฉวย occasion ก็หมดไป

Opportunity คือโอกาสที่เกิดขึ้นตามปกติ

Chance คือโอกาสที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

Expressions ที่ควรจดจำ

nothing from you has ever been late for me – ไม่มีอะไรจากคุณที่สายสำหรับผมเลย

on this occasion – โนโอกาสอันนี้

on the occasion of your birthday – เนื่องในโอกาสวันเกิดของคุณ

on the occasion of the celebration of – เนื่องในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลอง

to be an occasion for action – เป็นโอกาสสำหรับการกระทำ

to take occasion to do something – ถือโอกาสทำบางสิ่งบางอย่าง

to make occasion one great anxiety – ก่อให้เกิดความห่วงใย

to find an opportunity to do somtbing – หาโอกาสทำบางสิ่งบางอย่าง

to have an opportunity of speaking (to speak) to you – มีโอกาสพูดกับคุณ

คำแปลเป็นภาษาไทย

ถนนพระราม ๕

กรุงเทพ ฯ

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ชิน ที่รัก

     ขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับจดหมาย และการแสดงความยินดีของคุณในเรื่องการสำเร็จการศึกษาของผม ไม่มีอะไรจากคุณที่จะสายสำหรับผมเลย การแสดงความยินดีของคุณในโอกาสนี้เป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจแก่ผมอย่างแท้จริงในอนาคต

     ผมไม่เคยคาดคิดเลยว่า ผมจะได้รับเกียรติอย่างที่คุณได้พูด แต่ผมก็ได้รับเกียรตินั้นด้วยความประหลาดใจ

     ผมจะมาหาคุณในวันพรุ่งนี้ เพื่อว่าผมจะมีโอกาสแสดงความขอบคุณด้วยตนเอง

เพื่อนของคุณ

ชาญ

(Visited 1,724 times, 3 visits today)