สำนวน“turn a blind eye”แปลว่า

“เอาหูไปนาเอาตาไปไร่”

ความหมาย

ทำไม่รู้ไม่เห็น ไม่สนใจ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี มักจะตามค้าย ‘to’

สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The corrupt police chief turned a blind eye to the open gambling in the town.

(A Dictionary of American Idioms)

หล่อนแกล้งว่ากระทบเขาอยู่ทุกวัน แต่เขาก็ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสีย

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “turn a blind eye” มาจากความจริงที่ว่า คนตาบอดย่อมมองอะไรไม่เห็น ฉะนั้นสำนวนนี้ จึงหมายถึง แสร้งทำมองไม่เห็น ไม่สนใจ ไม่เกี่ยวข้องด้วย ไม่เอาเรื่องด้วย

สำนวนไทย “เอาหูไปนาเอาตาไปไร่” ไม่ได้นำตาที่บอดมาเปรียบ ดังที่ใช้ในสำนวนอังกฤษ แต่เปรียบการทำไม่รู้ไม่ชี้ ไม่สนใจ ไม่เอาใจใส่กับการทิ้งหูและตาไว้ใกล้ตัว คือ เอาหูไปไว้เสียที่นาและเอาตาไปไว้เสีย ที่ไร่

สำนวนไทย ‘’ทองไม่รู้ร้อน” มีความหมายคล้ายคลึงกับ “เอาหูไปนาเอาตาไปไร่’’ แต่มีความหมายกว้างกว่า เพราะนอกจากจะหมายถึง เฉยเมย ไม่เอาใจใส่ ยังหมายถึง ไม่กระตือรือร้น ไม่รีบร้อนที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น

“จึงแกล้งพูดเรื่องชำระความอย่างเก่าขึ้น

เพื่อที่จะให้ข้าพเจ้าโกรธ แต่ข้าพเจ้าทำ

เป็นทองไม่รู้ร้อน เสีย”

(นิทานเรื่อง ทดลองความไหวพริบ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6)

ฉันเร่งให้เขารีบจัดการเรื่องให้เรียบร้อย แต่

เขาทำเป็นทองไม่รู้ร้อน

สำนวนนี้เอาการหลอมทองมาเปรียบ คือ เอาทองใส่เบ้า ตั้งในไฟหลอมช้านานเท่าไร ทองก็ไม่รู้สึกร้อน เหมือนคนที่ไม่กระตือรือร้น ไม่สนใจ ไม่รีบร้อนทำสิ่งต่างๆ

(Visited 1,914 times, 1 visits today)