สำนวน”take (the) credit”

“ได้หน้า”

ความหมาย

ได้รับการยกย่อง สรรเสริญ เพราะได้ทำสิ่งที่ดี ควรแก่การยกย่อง แต่มักจะไม่ได้ทำด้วยตนเอง มีคนคอยช่วยเหลือ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The young boy took all the credit for drawing the picture even though his teacher had done most of the work.

(Longman Dictionary of English Idioms)

งานชิ้นนี้สำเร็จได้ด้วยความพยายามและกำลังสมองของเขา แต่ผู้บังคับบัญชาของเขา ได้หน้า แต่ผู้เดียว

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “take (the) credit” บางทีก็ใช้ “get (the) credit” และมักจะมีบุพบท ‘for’ ตามหลัง คำ ‘credit’ ในที่นี้มาจากการทำบัญชีซึ่งมีสองหน้า หน้าหนึ่ง เป็นรายรับ (credit side) อีกหน้าหนึ่งเป็นรายจ่าย (debit side) ถ้ามีแต่รายรับไม่มีรายจ่ายก็แสดงว่าได้กำไร เมื่อใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึง การได้รับความดีความชอบ การยกย่อง นับถือ แต่มักจะแฝงความหมายที่ไม่สู้ดีนัก เพราะมักหมายถึง การได้รับความดีความชอบ จากสิ่งที่ตนไม่ได้ทำเอง อาจจะมีคนอื่นช่วยทำด้วย แต่ตนได้ความดีความชอบไปแต่ผู้เดียว

สำนวนไทย “ได้หน้า” หมายถึง ได้ความดีความชอบ เป็นที่ยกย่องนับถือ ได้เกียรติยศ บางทีก็มีคำเติมท้ายเป็น “ได้หน้าได้ตา”ตัวอย่างเช่น

“เมื่อนั้น

หมอเถ้าสิทธิไชย ได้หน้า

กราบทูลสมเด็จพระมารดา

ขออาสาสนองพระคุณไป”

(บทละครพระลอ ของกรมพระราชวังบวรฯ)

ปัจจุบันนี้สำนวน “ได้หน้า” มักจะมีความหมายว่า ได้ความดีความชอบไปอย่างไม่เหมาะสม หรือ ถูกต้อง เช่น คนอื่นทำ แต่ตนเองได้หน้าไป หรือช่วยกันทำหลายคน แต่ตนเองได้หน้าแต่ผู้เดียว ฉะนั้นจึงแฝงความหมายที่ไม่สู้ดีนัก เช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ “take (the) credit”

(Visited 708 times, 1 visits today)