สำนวน“serve one right”ความหมาย

“สมน้ำหน้า”

ความหมาย

เหมาะสมแล้วที่ได้รับผลร้าย หรือการลงโทษ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี มักจะนำหน้าด้วย ‘it’

สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He failed his exam; it served him right because he had not studied.

(A Dictionary of American Idioms)

ทุกคนพากัน สมน้ำหน้าเขาที่ถูกลงโทษ เพราะเขาชอบก่อความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “serve one right” และสำนวนไทย “สมน้ำหน้า” มีความหมายตรงกัน หมายถึงได้รับการลงโทษ หรือผลร้ายที่เหมาะสมเพราะได้ทำสิ่งที่ไม่ดีไว้ สำนวนทั้งคู่ใช้พูดประชดคนที่ทำไม่ดี และได้รับโทษ หรือผลร้ายตอบแทน

(Visited 136 times, 1 visits today)