สำนวน“lose one’s touch”หมายถึง

“หมดฝีมือ”

ความหมาย

ไม่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการใช้มืออีกแล้ว ไม่เก่งเหมือนที่เคยเป็น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

I used to be able to grow flowers, but I think I’ve lost my touch.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

เขาเคยทำอาหารเก่ง แต่หลังจากที่ไม่เคยเข้าครัวเป็นเวลาหลายปีก็เลย หมดฝีมือ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “lose one’s touch” คำ ‘touch’ หมายถึงความสามารถในการใช้มือ เมื่อสูญเสียความสามารถในการใช้มือ ไม่มีความสามารถเหลืออีกแล้วก็ตรงกับสำนวนไทย “หมดฝีมือ” คำ ‘ฝีมือ’ หมายถึง การที่ทำด้วยมือ การช่าง ความเชี่ยวชาญในการใช้ฝีมือ “หมดฝีมือ” หมายความว่า ไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้มืออีกแล้ว ปัจจุบัน “หมดฝีมือ” ไม่ได้หมายเฉพาะ การใช้มือ อาจจะหมายถึงเรื่องทั่วๆ ไปได้ เช่น คนๆ นี้เคยบริหารเก่ง แต่เรื่องนี้เขาหมดฝีมือจริงๆ มีสำนวนอีกสำนวนหนึ่งซึ่งคล้ายคลึงกับ “ฝีมือ” คือ “ฝีไม้ ลายมือ” หมายถึง มีความสามารถในวิชาความรู้

(Visited 297 times, 1 visits today)