สำนวน“in tow”ความหมายคือ

“ติดสอยห้อยตาม”

ความหมาย

ติดตามใกล้ชิด

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Mrs. Hayes went to the supermarket with her four little children in tow.

ไม่ว่าเธอจะไปที่ใด ลูกๆ จะติดสอยห้อยตามไปด้วย

คำอธิบาย

คำ ‘tow’ เป็นกริยาหมายถึง ดึง หรือ ลากด้วยเชือก เช่น tow a damaged ship, tow a broken-down car เมื่อเป็นสำนวนหมายถึง ติดตามใกล้ชิด ติดสอยห้อยตาม ถูกพาไปด้วย

สำนวนไทย “ติดสอยห้อยตาม” คล้ายคลึงกับอีกสำนวนหนึ่งคือ “ติดสอยห้อยตาม” แต่สำนวนนี้ปัจจุบันไม่ค่อยใช้กัน พบในหนังสือ สังข์ทองฉบับเก่า และในบทละครพูด ชิงนาง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 สำนวนทั้งสองนี้ไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็นสำนวนเดียวกันแล้วพูดเพี้ยนมา หรือว่าเป็นแต่ละสำนวน กาญจนาคพันธ์ได้เขียนในหนังสือสำนวนไทยว่า ถ้าพิจารณาดูจากความหมายของคำ สำนวนทั้งสองนี้จะต่างกันเล็กน้อย คือ คำ ‘ต้อย’ มาจากตามต้อยๆ ฉะนั้น ติดต้อยห้อยตาม คงจะหมายถึง ตามต้อยๆ เฉยๆ บางทีก็พูดว่า ‘‘ตามต้อย” ส่วนคำ ‘สอย’ หมายถึง ใช้สอย ช่วยเหลือ ฉะนั้น “ติดสอย ห้อยตาม” หมายถึง ตามรับใช้สอย หรือคอยช่วยเหลือ แต่ปัจจุบันนี้ เห็นใช้แต่สำนวน ‘’ติดสอยห้อยตาม” ซึ่งอาจจะหมายถึงตามต้อยๆ เฉยๆ หรือตามรับใช้ด้วย

(Visited 219 times, 2 visits today)