สำนวน“have a memory like a sieve”หมายถึง

“ได้หน้าลืมหลัง’’

ความหมาย

ไม่สามารถจำสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องหรือหมดครบถ้วน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

I was introduced to her twice but I still can’t remember her name – I’ve got a head like a sieve.

(Longman Dictionary of English Idioms)

นักเรียนคนนี้ พอได้หน้าก็ลืมหลัง จนครูหมดปัญญา ไม่ทราบจะสอนอย่างไรให้จำบทเรียนได้

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “have a memory like a sieve” บางทีก็พูดว่า “have a head (mind) like a sieve” สำนวนนี้เปรียบความจำของคนที่เก็บสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไว้ไม่ได้ กับ “sieve” ซึ่งเป็นตะแกรงสำหรับร่อน หรือ กระชอนของเหลวหรือวัตถุที่ละเอียดเล็ก เช่น แป้ง สามารถจะลอดผ่านรูกระชอนไปได้ แสดงว่าจำอะไรไม่ได้ ได้ยินได้ฟังอะไร ก็ปล่อยให้ผ่านไป

สำนวนไทย “ได้หน้าลืมหลัง” หมายถึงว่า ได้สิ่งใหม่ก็ลืมสิ่งเก่า แสดงว่ามีความจำไม่ดี ไม่สามารถจำสิ่งต่างๆ ได้หมดครบถ้วน หรือถูกต้อง บางครั้งก็ใช้ “ขี้หลงขี้ลืม” หมายถึง ลืมง่าย จำอะไรไม่ได้ เช่นเดียวกัน เช่น คนเราพอแก่แล้วมัก ขี้หลงขี้ลืม จำอะไรไม่ค่อยได้

(Visited 240 times, 1 visits today)