สำนวน“get blood from (out of) a stone”แปลว่า

“หา (รีด) เลือดกับปู”

ความหมาย

พยายามที่จะเรียกร้องเอาสิ่งของ โดยเฉพาะเงินทองจากผู้ที่ไม่สามารถให้ได้ (สำนวนอังกฤษรวมไปถึงผู้ที่ไม่เต็มใจจะให้ด้วย)

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Trying to persuade my father to lend me some money was like getting blood from a stone.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“พุทโธ่ แม่สาด นี่หล่อนจะมาหาเลือดกับปูหรือนี่ เงินทองมันมีที่ไหนจนออกจะดับจิตไป”

(นิทานวชิรญาณ)

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกันและคนไทยมีความคิดคล้ายคลึงกันใน

การเปรียบการเอาเลือดออกจากสิ่งที่ไม่มีเลือด กับการเรียกร้องเอาสิ่งของ เงินทอง ผลประโยชน์จากคนที่ไม่สามารถจะให้ได้ สำนวนอังกฤษกล่าวถึงการเอาเลือดจากหิน ซึ่งเป็นวัตถุที่ไม่มีเลือด ส่วนสำนวนไทยกล่าวถึง การเอาเลือดจากปูซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีเลือด เช่นเดียวกับ หิน ’เลือด’ เปรียบกับทรัพย์สิน เงินทอง ผลประโยชน์ ‘หิน’ และ ‘ปู’ เปรียบกับคนที่ไม่มีทรัพย์สิน เงินทอง หรือ ผลประโยชน์จะให้

สำนวนอังกฤษ “get blood from (out of) a stone” มีความหมายกว้างกว่าสำนวนไทย “หาเลือดกับปู” เพราะหมายถึง การพยายามจะเอาเงิน ผลประโยชน์ จากคนหรือองค์การที่ไม่เต็มใจจะให้ด้วย และมักจะใช้ รูปวลี ‘like getting blood from a stone’ และ ‘you can’t get blood from a stone.’ สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือ “รีดเลือดกับปู” หมายถึง เคี่ยวเข็ญ หรือบังคับเอาผลประโยชน์จากคนที่ไม่มีทางที่จะให้ เช่น รีดเงินจากคนที่ยากจนอยู่แล้ว เหมือนรีดเลือดเอาจากปู เพราะปูไม่มีเลือดจะให้รีด สำนวนนี้บางทีก็พูดว่า “แกะเลือดปู” แต่ไม่ค่อยใช้แพร่หลาย เหมือน “รีดเลือดกับปู’’ เช่น

“หวีผมหย่งหน้าอ้ายบ้ากาม

ศึกเสือสงครามไม่เอาสิ้น

ดีแต่ฉ้อไพร่เงินกิน

เล่นลิ้นเหลาะแหละ แกะเลือดปู”

(เสภา ขุนช้างขุนแผน)

(Visited 1,157 times, 1 visits today)