สำนวน“foul-mouthed”

“ปากร้าย”

ความหมาย

พูดจาไม่สุภาพ ใช้คำพูดไม่เหมาะสม ใช้คำต่ำๆ หยาบๆ สบถสาบาน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คำคุณศัพท์

สำนวนไทย นามวลี ใช้เป็นกริยา

ตัวอย่าง

I don’t want to talk to him because he is foul-mouthed.

“แม่จะเรียนวิชาทางค้าขาย อย่าปากร้าย พูดจา อัชฌาสัย”

(สุภาษิตสอนหญิง)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “foul-mouthed” บางทีก็ใช้ “foul-spoken” หรือ “foul-tongued” มีความหมายเหมือนกัน หมายถึงที่ชอบใช้คำตํ่าๆ คำไม่ดี คำ ‘foul’ หมายถึง สกปรก น่าขยะแขยง ชั่วช้า เมื่อนำมาใช้กับ คำพูด หรือภาษา หมายถึง ภาษาที่ใช้คำพูดต่ำๆ เต็มไปด้วยคำสบถสาบาน ฟังไม่สุภาพ

สำนวนไทยที่กล่าวถึงการพูดจาไม่สุภาพ ไม่น่าฟัง มีหลายสำนวนด้วยกันคือ “ปากร้าย” หมายถึง พูดจาไม่สุภาพ พูดแต่สิ่งที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม “ปากเป็นแม่ค้าปลา” หมายถึง พูดจาใช้คำต่ำๆ หยาบๆ อาจจะเป็น เพราะแม่ค้าปลา ชอบพูดหยาบ ไม่เป็นผู้ดี เช่น

“ฟังดูปากคอหรือแม่หนอม คุณพี่ฉันนะใกล้ๆ แม่ค้าปลาเข้าไปแล้ว ไปเกิดเป็นแม่ค้าปลาเสียก็จะดีหรอก”

(ปล่อยแก่ พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6)

อีกสำนวนหนึ่งคือ “ปากปลาร้า” หมายถึง ชอบพูดติฉิน นินทาว่าคนหยาบๆ ไม่น่าฟัง สำนวนนี้เอาปลาร้ามาเปรียบ เช่น คนอะไร ปากเป็นปลาร้า ไม่มีใครอยากจะต่อล้อต่อเถียงด้วย

(Visited 451 times, 1 visits today)