สำนวน“cross one’s bridges before one comes to them”หมายถึง

“ตีตนก่อนไข้”

ความหมาย

ห่วงกังวลกับปัญหา ความเดือดร้อน เหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง   My sister thought she might not be able to pass the entrance examination. ‘Don’t cross your bridges before you come to them, ’ I said. ‘The examination is still a long time ahead and you have plenty of time to prepare for it.’

คุณอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยในที่สุด

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “cross one’s bridges before one comes to them” บางทีก็พูดว่า “cross a bridge before one comes to it” มักจะใช้ในรูปปฏิเสธเป็นภาษิตสอนใจว่า อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น เพราะ เป็นความกังวลที่เกินความจำเป็น สำนวนนี้อาจจะพูดให้ต่างออกไป คือ “cross one’s bridges when one comes to them” หมายถึง รอจนถึงเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป

สำนวนไทย “ตีตนก่อนไข้’” อาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ‘’ตีตนตายก่อนไข้’” เช่น

“สุมาลีพี่นางไม่ห่างน้อง

เคียงประคองร้องไห้ฤทัยหาย

ปลอบวัณฬาว่าแม่คุณอย่าวุ่นวาย

ตีตนตายก่อนไข้ก็ไม่ควร”

(พระอภัยมณี)

หมายความถึง กระวนกระวายใจ ทุกข์ร้อน หวาดกลัว เมื่อได้ทราบข่าว หรือได้ทราบว่าจะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้น สิ่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดก็ได้ สำนวนไทยมีความหมายแคบกว่าสำนวนอังกฤษ เพราะสำนวนอังกฤษ หมายถึง ทุกข์ร้อน ห่วงกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิด สิ่งนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งไม่ดีเสมอไป ดังที่ใช้ในสำนวนไทย เช่น “Can I be a soldier when I grow up, Mother? ” asked Johnny. “Don’t cross that bridge until you come to it, ” said his mother. สิ่งที่กังวลในที่นี้เป็นเพียงความต้องการ ความปรารถนาที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง อย่างไรก็ตามสำนวนทั้งสองนี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน คือ ด่วนทุกข์ร้อนห่วงกังวล กับสิ่งที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ สำนวนอังกฤษเปรียบกับการข้ามสะพานก่อนที่จะมาถึงสะพาน ส่วนสำนวนไทยเปรียบกับการทุกข์ร้อน คิดว่าตนจะตายก่อนที่จะมีไข้ หรือ เจ็บป่วยจริงๆ

สำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนไทย ”ตีตนก่อนไข้” คือ “cry before one is hurt” การร้องไห้ก่อนที่จะเจ็บ หมายถึง ทุกข์ ร้อน หวาดกลัว อารมณ์ไม่ดีเพราะความห่วงกังวล หรือ กลัว บ่นโดยไม่มีเหตุผล มักจะใช้ในรูปปฏิเสธ เป็นคำเตือน หรือคำแนะนำเช่นเดียวกับ “don’t cross one’s bridges until one comes to them” เช่น John was worried because he would soon have a new boss. His mother said, “Don’t cry before you’re hurt!”

(A Dictionary of American Idioms)

(Visited 1,000 times, 1 visits today)