สำนวน“cast pearls before swine”คือ

“ยื่นแก้วให้วานร”

ความหมาย

เอาของดี ของมีค่าให้แก่คนที่ไม่รู้จักคุณค่าของมัน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

To play great music to vulgar people is like casting pearls before swine.

(Common English Sayings)

“โอ้เจ้าวันทองของพี่เอ๋ย

ไม่เห็นเลยว่าจะเป็นเช่นนี้ได้

เสียยศเสียศักดิ์สักเท่าไร

ดัง ดวงแก้วไปได้กับวานร’’,

(เสภาขุนข้างขุนแผน)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “cast pearls before swine” มาจาก

คัมภีร์ไบเบิลที่ว่า “Give not that which is holy unto dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.” (Matthew 7 : 6) พระเยซูได้สอนสานุศิษย์ว่า อย่าให้สิ่งที่ควรบูชาแก่สุนัข อย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรเพราะมันจะเอาเท้าเหยียบย่ำไข่มุกนั้นจมดิน และจะกลับมาตำเอาเท้าของคนโยนเข้า สิ่งที่ควรสักการะบูชา มิใช่สิ่งที่คู่ควรหรือเป็นที่ต้องการของสุนัข เช่นเดยวกับไข่มุกซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของสุกร เมื่อนำมาใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึง การให้สิ่งที่มีค่ากับคนที่ไม่รู้จักค่าของมัน เท่ากับเสียเปล่า เสียประโยชน์

สำนวนไทย “ยื่นแก้วให้วานร” มีความหมายและการเปรียบเทียบคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ “cast pearls before swine” วานรหรือลิงไม่เห็นคุณค่าของแก้ว เพราะแก้วไม่มีประโยชน์อันใดต่อลิง เช่นเดียวกับไข่มุก ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของหมู แต่สำนวนนี้คงมิใช่เฉพาะในวรรณคดี และบางครั้งก็ใช้ต่างกันเล็กน้อย เช่น “ดวงแก้วไปได้กับวานร” (ในตัวอย่างข้างต้น)

นอกจากสำนวน “cast pearls before swine” และ “ยื่นแก้วให้วานร” ยังมีสำนวนอื่นอีกในภาษาอังกฤษ และภาษาไทยซึ่งมีความหมายทำนองนี้ คือ “caviare to the general” สำนวนนี้เป็นที่รู้จักกันน้อยกว่า “cast pearls before swine” มาจากเรื่อง Hamlet ของ Shakespeare (1604) Hamlet พูดกับนักแสดงกลุ่มหนึ่งว่า “I heard thee speak a speech once, but it was never acted,…for the play pleased not the million; ’t was caviare to the general…” (Act 2, scene 2) คำ ‘general’ หมายถึง คนทั่วๆ ไป สามัญชน คำ ‘caviare’ เป็นชื่ออาหารซึ่งมาจากทางตะวันออกของทวีปยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศรัสเซีย มีราคาแพง เฉพาะคนมีเงินหรือผู้ดีที่นิยมรับประทาน กัน ถ้าเอาไข่ปลาคาเวียร์ให้แก่คนธรรมดาซึ่งไม่เคยชิม หรือลิ้มรสของมัน พวกเขาจะรับประทานไม่เป็น หรือไม่เห็นคุณค่าความอร่อยของมัน เมื่อใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึง สิ่งที่ดี หรือมีค่าซึ่งคนทั่วๆ ไปไม่ชอบ หรือ ไม่รู้จักคุณค่าของมัน เช่น The writer considered that many of his books were Gust) caviare to the general. (Longman Dictionary of English Idioms) สำนวนไทย “หัวล้านได้หวี” “ตาบอดได้แว่น” และ ‘‘นิ้วด้วนได้แหวน” มีความหมายเหมือนกับคนหัวล้าน ไม่มีผม ไม่ใช้หวี คนตาบอดก็ไม่ต้องการแว่น และคนนิ้วด้วนก็ไม่มีนิ้วจะใส่แหวน ถ้าคนหัวล้านได้หวี คนตาบอดได้แว่น คนนิ้วด้วนได้แหวน ก็เท่ากับได้สิ่งที่ไม่ อาจใช้ประโยชน์ได้ สำนวนเหล่านี้จึงมีความหมายทำนองเดียวกับสำนวนประเภทเดียวกันที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้

(Visited 1,074 times, 1 visits today)