สำนวน“by hook or by crook”หมายถึง

“ไม่ได้ด้วยเล่ห์ เอาด้วยกล”

ความหมาย

ทำด้วยวิธีไหนก็ได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ทำวิธีหนึ่งไม่สำเร็จก็เปลี่ยนทำวิธีอื่นต่อไป

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ทำหน้าที่ขยายกริยา

สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The team was determined to win that last game by hook or by crook, and three players were put out of the game for fouling.

(A Dictionary of American Idioms)

“จำจะคิดอุบายสายสน        หาหมอรู้มนต์ทำเสน่ห์

แก้ไขใช้ทางอุปเท่ห์             มิได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกล”

(คาวี พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2)

คำอธิบาย

ในสำนวนอังกฤษ “by hook or by crook” ค่า ‘hook’ และ ‘crook’ หมายถึงไม้ที่มีตะขอเกี่ยว สำนวนนี้มาจากวิธีการตัดฟืนของชาวนาในยุคกลาง (the Mid­dle Ages) ในยุโรปในสมัยนั้นมีกฎให้คนที่จะตัดฟืน ตัดเฉพาะกิ่งไม้ที่ห้อยอยู่ต่ำ พอที่เขาจะดึงลงมาหรือตัดออกด้วยไม้ที่มีตะขอเกี่ยว (hook หรือ crook) เท่านั้น เมื่อนำมาใช้เป็นสำนวน หมายถึงด้วยวิธีใดก็ได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าวิธีนั้นจะเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง สุจริต หรือทุจริต

สำนวนไทย “ไม่ได้ด้วยเล่ห์ เอาด้วยกล” อาจจะพูดต่อไปได้ว่า “ไม่ได้ด้วยเล่ห์ เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ เอาด้วยคาถา” หมายความว่า ถ้าทำด้วยวิธีหนึ่งไม่สำเร็จ ก็พยายามทำด้วยวิธีอื่นต่อไป เปลี่ยนไป

เรื่อยๆ จนกว่าจะสำเร็จ หรือได้สิ่งที่ต้องการ โดยไม่ได้คิดว่าวิธีที่ตนใช้ ถูกต้องหรือไม่

(Visited 437 times, 1 visits today)