สำนวน “within reach”

“แค่เอื้อม”

ความหมาย

ใกล้มาก ในระยะทางสั้นๆ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ทำหน้าที่ขยายกริยา

สำนวนไทย วิเศษณ์

ตัวอย่าง

The village is within reach of London.

(The Advanced Learner’s Dictionary of Current English)

บ้านของเขา อยู่แค่เอื้อมนี่เอง เดินสักนาทีหนึ่งก็ถึง

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกันและคนไทยมีความคิดตรงกัน ในการ

เปรียบระยะทางสั้นๆ หรือระยะใกล้ๆ กับการเอื้อมของมือหรือแขน ระยะแค่เอามือเอื้อมแสดงว่าระยะทางใกล้มาก นอกจากสำนวน “within reach ” ในภาษาอังกฤษ ยังใช้สำนวน “within a stone’s throw of” ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน เช่น They live within a stone’s throw of us. ระยะทางชั่วการปาหินครั้งหนึ่ง เป็นระยะทางสั้นๆ เปรียบเช่นเดียวกับระยะทางที่เกิดจากการเอื้อมมือ

(Visited 1,380 times, 1 visits today)