สำนวน till one is blue in the face: จนพูดต่อไปอีกไม่ได้

Bob’s father talked to him till he was blue in the face, but it did no good; the boy quit school anyway.
(พ่อของบ้อบพูดจูงใจเขาจนเขาพูดต่อไปไม่ได้ แต่ไม่มีประโยชย์อะไรเลย บ้อบลาออกจากโรงเรียนจนได้)
I’ve talked till I’m blue in the face.
(ฉันพูดจนไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้ว)
He’s argued till he’s blue in the face.
(เขาโต้แย้งจนเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอีกแล้ว)
She’s explained till she’s blue in the face.
(เธออธิบายจนไม่รู้ว่าจะอธิบายอะไรอีกแล้ว)
They’re discussed it till they’re blue in the face.
(เขาอภิปรายจนไม่รู้ว่าจะอภิปรายอะไรอีกแล้ว)
I’ve gone over it till I’m blue in the face.
(ฉันพูดทบทวนเรื่องนี้จนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอีกแล้ว)
We’ve repeated it till we’re blue in the face.
(เราทบทวนเรื่องนี้จนไม่รู้ว่าจะทบทวนอะไรอีกแล้ว)

(Visited 410 times, 1 visits today)