สำนวน talk it over:คุยกัน อภิปราย(discuss)

Jim always talks it over with his parents before he makes an important decision.
(จิมมักจะอภิปรายสิ่งต่างๆ กับบิดามารดาของเขาเสมอก่อนที่เขาจะตัดสินใจสำคัญๆ ลงไป)
Why don’t you talk it over with her?
(ทำไมคุณจึงไม่ถกเรื่องนี้กับเธอ)
Why don’t you talk the project over with John?
(ทำไมคุณจึงไม่คุยเกี่ยวกับโครงการนี้กับจอห์น)
Why don’t you talk you problem over with Professor Jones?
(ทำไมคุณจึงไม่คุยปัญหาของคุณกับศาสตราจารย์โจนส์)
Why don’t you talk your plans over with your parents?
(ทำไมคุณจึงไม่อภิปรายแผนงานของคุณกับพ่อแม่ก่อน)
Why don’t you talk this idea over with the president?
(ทำไมคุณจึงไม่อภิปรายความคิดนี้กับประธาน)
Why don’t you talk everything over with them?
(ทำไมคุณจึงไม่อภิปรายทุกสิ่งทุกอย่างกับเรา)

(Visited 339 times, 1 visits today)