สำนวน takes a dim view of something: ไม่เห็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Mrs. Napa takes a dim view of the way her sister is raising her family.
(คุณนภาไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่น้องสาวของเธอเลี้ยงดูครอบครัว)
Lek takes a dim view of my hobby.
(เล็กไม่เห็นด้วยกับงานอดิเรกของฉัน)
Lek takes a dim view of your study habits.
(เล็กไม่เห็นด้วยกับวิธีการเรียนของคุณ)
Lek takes a dim view of John’s driving.
(เล็กไม่เห็นด้วยกับการขับรถของจอห์น)
Lek takes a dim view of Mary’s cooking.
(เล็กไม่เห็นด้วยกับการปรุงอาหารของแมรี่)
Lek takes a dim view of our vacation plans.
(เล็กไม่เห็นด้วยกับแผนที่จะไปพักผ่อนของเรา)
Lek takes a dim view of Bill’s stories.
(เล็กไม่เห็นด้วยกับเรื่องต่างๆ ของบิล)
Lek takes a dim view of Jane’s dresses.
(เล็กไม่เห็นด้วยกับเครื่องแต่งตัวของเจน)

(Visited 57 times, 1 visits today)