สำนวน take turns: ทำอะไรสับเปลี่ยนกันกับคนอื่น ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

There was only one dictionary, so the students had to take turns using it.
(มีพจนานุกรมเพียงเล่มเดียว, ดังนั้นนักเรียนต้องผลัดเปลี่ยนกันใช้)
We can take turns driving.
(เราเปลี่ยนกันขับรถ)
We can take turns using the dictionary.
(เราหมุนเวียนกันใช้พจนานุกรม)
We can take turns reading the magazine.
(เราเปลี่ยนกันอ่านวารสาร)
We can take turns dancing with Amara.
(เราหมุนเวียนกันเต้นรำกับอัมรา)
We can take turns playing the piano.
(เราผลัดเปลี่ยนกันเล่นเปียโน)
We can take turns cutting the grass.
(เราเปลี่ยนกันตัดหญ้า)
We can take turns using the camera.
(เราหมุนเวียนกันใช้กล้องถ่ายรูป)

(Visited 597 times, 1 visits today)