สำนวน take advantage of something:เอาประโยชน์จากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฉวยโอกาส

Let’s take advantage of this wonderful weather and go to the seashore.
(พวกเรามาฉวยโอกาสที่อากาศวิเศษเช่นนี้โดยการไปเที่ยวชายทะเลกันเถอะ)
Let’s take advantage of the long weekend.
(พวกเรามาฉวยโอกาสในตอนวันสุดสัปดาห์ที่ยาวนานกันเถอะ)
Let’s take advantage of our free time.
(พวกเรามาใช้เวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์เถอะ)
Let’s take advantage of John’s offer.
(พวกเรามาฉวยโอกาสถามข้อเสนอของจอห์นเถอะ)
Let’s take advantage of this fine weather.
(พวกเรามาฉวยโอกาสตอนอากาศแจ่มใสนี้เถอะ)
Let’s take advantage of Betty’s invitation.
(พวกเรามาหาประโยชน์จากที่เบทตี้เชิญเรานี้เถอะ)
Let’s take advantage of Dave’s good nature.
(พวกเรามาฉวยโอกาสจากความดีของเดฟกันเถอะ)

(Visited 598 times, 1 visits today)