สำนวน stand a chance: มีทางเป็นไปได้;มีโอกาส

Thanyarat wants a scholarship to Thamasart but she doesn’t stand a chance of getting one.
(ธัญญรัตน์ต้องการทุนเข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์ แต่เธอไม่มีโอกาสที่จะได้)
We don’t stand a chance of getting tickets.
(เราไม่มีโอกาสที่จะได้ตั๋ว)
We don’t stand a chance of going with them.
(เราไม่มีโอกาสที่ได้ไปกับเขา)
We don’t stand a chance of finding our dog.
(เราไม่มีโอกาสพบสุนัขของเรา)
We don’t stand a chance of learning her name.
(เราไม่มีโอกาสได้รู้จักชื่อของเธอ)
We don’t stand a chance of selling the car.
(เราไม่มีโอกาสขายรถ)
We don’t stand a chance of arriving on time.
(เราไม่มีโอกาสมาถึงตรงเวลา)
We don’t stand a chance of borrowing the money.
(เราไม่มีโอกาสได้ยืมเงิน)

(Visited 1,292 times, 1 visits today)