สำนวน “root and branch”คือ

“ถึงรากถึงโคน”

ความหมาย

ถึงที่สุด จนไม่มีอะไรเหลือ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์

สำนวนไทย วิเศษณ์

ตัวอย่าง

This is a bad law and the government should remove it root and branch.

(Longman Dictionary of English Idioms)

These evil practices must be destroyed root and branch.

(The Advanced Learner’s Dictionary of Current English)

ตำรวจพยายามที่จะสืบหาต้นตอคนที่อยู่เบื้องหลัง คอยให้ความช่วยเหลือนักเลงกลุ่มนี้ เพื่อจะได้กำจัดให้ ถึงราก ถึงโคน

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “root and branch’’ มักจะใช้ตามหลังกริยาที่หมายถึง กำจัด ทำลาย เช่น ‘destroy’ และ ‘remove’ สำนวนนี้เกี่ยวข้องกับต้นไม้ ถ้าเราไม่ต้องการจะปลูกต้นไม้ต้นใด เราจะต้องดึง หรือ ถอนทั้งรากและกิ่งก้านสาขาออกหมด ถ้าเหลือรากไว้ต้นไม้ต้นนั้น ก็อาจจะยังมีชีวิต เจริญเติบโตต่อไปอีก เมื่อใช้เป็นสำนวน จึงหมายถึง (ทำลาย) ให้หมดสิ้น ไม่เหลืออะไรไวเลย)

สำนวนไทย “ถึงรากถึงโคน” มีความหมายและการเปรียบเทียบคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ “root and branch” เพียงแต่ว่าสำนวนไทยกล่าวถึง ‘โคน’ แทนที่ จะกล่าวถึง ‘กิ่ง’ ดังที่ใช้ในสำนวนอังกฤษ และมักจะใช้กับกริยา ‘ถอน’ เช่น ถอน (ถึง) รากถอน (ถึง) โคน หมายถึงทำลายให้หมดสิ้นจนไม่เหลืออะไรไว้เลย

(Visited 116 times, 1 visits today)