สำนวน quite a few: มากมาย(many)

I haven’t any recordings by Chintana, but I have quite a few by Suthep and Thanin.
(ฉันไม่มีแผ่นเสียงของจินตนาเลย แต่ฉันมีของสุเทพและธานินทร์มากทีเดียว)
She knows quite a few poems.
(เธอรู้จักโคลงต่างๆ มากทีเดียว)
She remembers quite a few poems.
(เธอจำโคลงต่างๆ ได้มากทีเดียว)
She understands quite a few poems
(เธอเข้าใจโคลงต่างๆ มากทีเดียว)
She likes quite a few poems
(เธอชอบโคลงต่างๆ มากทีเดียว)
She recites quite a few poems
(เธอท่องโคลงต่างๆ มากทีเดียว)
She reads quite a few poems
(เธออ่านโคลงต่างๆ มากทีเดียว)
She writes quite a few poems
(เธอเขียนโคลงต่างๆ มากทีเดียว)

(Visited 63 times, 1 visits today)