สำนวน out of the question: เป็นไปไม่ได้ ไม่ได้รับพิจารณา

Your suggestion that we go swimming is out of the question; it’s much too cold today.
(ข้อเสนอแนะของคุณที่ว่าพวกเราควรไปว่ายน้ำนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะวันนี้หนาวมากเกินไป)
Being late is out of the question.
(เป็นไปไม่ได้ที่จะสาย)
Selling the house is out of the question.
(เป็นไปไม่ได้ที่จะขายบ้าน)
Going to such a place is out of the question.
(เป็นไปไม่ได้ที่จะไปที่แห่งนั้น)
Staying here is out of the question.
(เป็นไปไม่ได้ที่จะพักที่นี่)
Going with them is out of the question.
(เป็นไปไม่ได้ที่จะไปกับเขา)
Swimming in this weather is out of the question.
(เป็นไปไม่ได้ที่จะว่ายน้ำในอากาศอย่างนี้)
Buying a new car is out of the question.
(เป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อรถใหม่)

(Visited 88 times, 1 visits today)