สำนวน on time: ตรงเวลา, ตามเวลาที่กำหนด ไม่ก่อนไม่หลังเวลา

Bill’s very punctual; he’s always on time for everything.
(บิลเป็นคนตรงเวลามาก; เขามักจะทำทุกสิ่งทุกอย่างตรงเวลาเสมอ)
Encourage her to be on time.
(กระตุ้นให้เธอมาตรงเวลา)
Tell them to be on time.
(บอกเขาให้มาตรงเวลา)
Be sure the boys are on time.
(ขอให้แน่ใจว่าเด็กๆ มาตรงเวลา)
He never gets here on time.
(เขาไม่เคยมาที่นี่ตรงเวลา)
Tell him he has to be on time.
(บอกเขาว่าเขาต้องมาให้ตรงเวลา)
Ask them to try to be on time.
(ขอให้เขาพยายามมาตรงเวลา)
I always try to be on time.
(ฉันพยายามตรงเวลาเสมอ)

(Visited 2,519 times, 7 visits today)