สำนวน on the other hand: มองปัญหาคนละด้าน; ในทางตรงข้าม

Prasert is extremely intelligent ; on the other hand, he’s a very lazy student.
(ประเสริฐเป็นคนที่เฉลียวฉลาดอย่างยิ่ง; แต่ในอีกด้านหนึ่งเขาเป็นเด็กที่ขี้เกียจมาก)
I forget names.  On the other hand, I remember numbers.
(ฉันมักจะลืมชื่อต่างๆ แต่ฉันจำตัวเลขได้)
I forget faces.  On the other hand, I remember numbers.
(ฉันมักจะลืมใบหน้าเสมอ แต่ฉันจำตัวเลขได้)
I forget dates.   On the other hand, I remember numbers.
(ฉันมักจะลืมวันที่เสมอ แต่ฉันจำตัวเลขได้)
I forget voices.   On the other hand, I remember numbers.
(ฉันมักจะจำเสียงไม่ได้ แต่ฉันจำตัวเลขได้)
I forget movie titles.  On the other hand, I remember numbers.
(ฉันมักจะลืมชื่อหนังเสมอ แต่ฉันจำตัวเลขได้)
I forget recipes.  On the other hand, I remember numbers.
(ฉันมักจะลืมสูตรปรุงอาหารเสมอ แต่ฉันจำตัวเลขได้)
I forget addresses.  On the other hand, I remember numbers.
(ฉันมักจะลืมที่อยู่เสมอ แต่ฉันจำตัวเลขได้)

(Visited 747 times, 1 visits today)