สำนวน make the most of something: ทำให้ดีที่สุด; ทำให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

You make the most of your three days in Bangkok. I think you saw everything here.
(จงใช้เวลาสามวันที่อยู่ในกรุงเทพฯ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ฉันคิดว่าคุณจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ที่นี่)
Let’s make the most of our weekend.
(จงใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์ให้ได้มากที่สุด)
Let’s make the most of the sunny weather.
(จงใช้เวลาที่แสงแดดจ้าให้เป็นประโยชน์ที่สุด)
Let’s make the most of the time we have left.
(จงใช้เวลาที่เราเหลืออยู่ให้ดีที่สุด)
Let’s make the most of our vacation.
(จงใช้เวลาในตอนปิดภาคให้มากที่สุด)
Let’s make the most of Jim’s invitation.
(จงทำประโยชน์จากการที่รับเชิญไปงานให้มากที่สุด)
Let’s make the most of our day in the mountains.
(จงใช้เวลาในภูเขาให้มากที่สุด)

(Visited 2,916 times, 6 visits today)