สำนวน “make someone’s mouth water” แปลว่า

“ทำให้น้ำลายไหล”

ความหมาย

ทำให้อยากจะได้สิ่งต่างๆ เช่น อาหาร

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The appetizing roast set in the center of the table was ehough to make anyone’s mouth water.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

เสื้อชุดนั้นสวยจน ทำให้เธอน้ำลายไหล แต่เธอก็ได้แต่ยืนมองเท่านั้นเพราะไม่มีเงินจะซื้อ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “make someone’s mouth water” และสำนวนไทย “ทำให้น้ำลายไหล” มาจากปฎิกริยาของคนเวลาที่เห็นอาหารอร่อยหรือน่ารับประทาน จะมีน้ำลายในปาก ฉะนั้น เมื่อเห็นอะไรแล้วอยากได้ ก็พูดว่า สิ่งนั้นทำให้ทำลายไหล อาจจะใช้ “someone’s mouth waters” เช่น Her mouth waters when she sees the food on the table. พอเห็นอาหารบนโต๊ะ เธอก็น้ำลายไหล บางทีก็ใช้ในรูปบุพบทวลี “with one’s mouth watering” ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ เช่น She hurriedly walked to the dining table with her mouth watering. และอาจจะใช้เป็นคำคุณศัพท์ได้ คือ “mouth-watering” เช่น mouth-watering food หมายถึง อาหารที่ทำให้นํ้าลายไหล ในภาษาไทย นอกจากสำนวน “น้ำลายไหล” บางทีเราก็พูดว่า “น้ำลายหก” ซึ่งหมายถึงอยากได้เหมือนกัน

(Visited 2,563 times, 6 visits today)