สำนวน “lose one’s temper” หมายถึง

“อารมณ์เสีย’’

ความหมาย

มีอารมณ์ไม่ดี ขุ่นมัว รู้สึกเดือดดาล ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ให้เป็นปรกติ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี ; สำนวนไทย กริยา

ตัวอย่าง

He lost his temper when Susan began crying…He shook and smacked her….

(The Guardian 30 Nov 74)

หมู่นี้ เขาอารมณ์เสียบ่อย เพราะมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อน ร่วมงาน

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ ‘‘lose one’s temper” หมายถึงขาด

การควบคุมอารมณ์ให้เป็นปรกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์โกรธ ฉะนั้น ‘he lost his temper’ จึงหมายถึง เขารู้สึกโกรธ และสำนวนที่มีความหมายตรงกันข้าม คือ “keep (hold) one’s temper” หมายถึงการควบคุมรักษาอารมณ์ให้เป็นปรกติ ไม่รู้สึกโกรธ ทำใจให้เย็น หรือสงบได้ เช่น The meeting will go smoothly if the president keeps his temper.

(A Dictionary of American Idioms)

สำนวนไทย “อารมณ์เสีย” คำ ‘เสีย’ มิได้หมายถึง สูญเสียหรือขาด เหมือนคำ ‘lose’ ในสำนวนอังกฤษ แต่หมายถึง ไม่ดี ฉะนั้นอารมณ์เสียจึงหมายถึง อารมณ์ ไม่ดี ขุ่นมัว ไม่เป็นปรกติ บางครั้งก็ใช้ “หัวเสีย” คำ ‘หัว’ หมายถึง อารมณ์ เช่น

“ดิฉันขอโทษที่ได้นึกสงสัยไปแม้แต่ขณะจิตเดียว

เมื่อคนนี้ดิฉัน หัวเสีย เพราะถูกชอกช้ำมาแต่บ่ายแล้ว”

(บ่วงมาร บทละครพูด พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6)

(Visited 1,736 times, 1 visits today)