สำนวน “lose face” ความหมาย

ก. “lose face” : “ขายหน้า”

ข. “save face” “กู้หน้า”

ความหมาย      ก. อับอาย

ข. รักษาชื่อเสียง เกียรติยศให้คงอยู่ ช่วยไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

One…young architect…agreed that he would never admit to jealousy in front of another man, because to do so would be to lose face. ‘It’s all a matter of pride.’

(Nova Nov 74)

ลูกคนนี้ทำให้พ่อแม่ต้อง ขายหน้าอยู่ร่ำไป ไม่ทราบว่า เมื่อไรจึงจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเสียที He tried to save face by claiming that the machinery had been defective to begin with and had not broken down because of his neglect.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

เธอเป็นลูกที่กตัญญ จึงยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยกู้หน้า บิดามารดาไว้

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ ‘Hose face” แปลมาจากสำนวนจีน ‘till lien’ หมายถึงเสื่อมเสียชื่อเสียง อัปยศอดสู อับอาย สำนวนที่มีความหมายตรงข้ามกัน คือ “save face” หมายถึง การรักษาชื่อเสียง เกียรติยศ ให้คงอยู่ ในภาษาไทยเราก็มีสำนวนที่มีความหมายและการใช้คำคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ คือ ”ขายหน้า” หมายถึง อับอาย และ

“กู้หน้า’’ คำ ‘กู้ เมื่อใช้กับสิ่งใด หมายความว่า ทำให้สิ่งนั้นกลับคืนดีเหมือนเดิม ‘’กู้หน้า’’ จึงหมายถึง ช่วยไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง คือ เมื่อชื่อเสียงจะเสียไปก็ช่วยไม่ให้ต้องเสีย คำ ‘face’ และ ‘หน้า’ ในสำนวนอังกฤษ และสำนวนไทยมีความหมายตรงกัน หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง ความดีงาม

ในภาษาไทยมีสำนวนอีกสำนวนหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับ “ขายหน้า’’ แต่มีความหมายอ่อนกว่า คือ ‘‘เสียหน้า’’ เช่น เธอไม่ยอม เสียหน้าโดยการไปง้องอนขอคืนดีกับเขาก่อน

(Visited 951 times, 1 visits today)