สำนวนเกี่ยวกับ Keep an eye on something, someone:ดูแลสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง

Will you keep an eye on my baby while I go to the store.
(คุณจะดูแลลูกให้ฉันหน่อยได้ไหมในขณะที่ฉันไปซื้อของ)
Will you keep an eye on my books?
(โปรดดูแลหนังสือให้ฉันด้วยได้ไหม)
Will you keep an eye on my children?
(โปรดดูแลลูกๆ ให้ฉันด้วยได้ไหม)
Will you keep an eye on the class?
(โปรดช่วยดูชั้นเรียนให้หน่อยได้ไหม)
Will you keep an eye on the students?
(โปรดช่วยดูนักเรียนให้หน่อยได้ไหม)
Will you keep an eye on our car?
(โปรดช่วยดูรถของฉันหน่อยได้ไหม)
Will you keep an eye on my dog?
(โปรดช่วยดูสุนัขฉันหน่อยได้ไหม)
Will you keep an eye on Jim’s cat?
(โปรดช่วยดูแมวของจิมให้หน่อยได้ไหม)

(Visited 696 times, 1 visits today)