การพูดสำนวน Just as soon:อยากทำอย่างหนึ่งมากกว่าอีกอย่างหนึ่ง

My wife wants to attend that lecture, but I’d just as soon stay home.
(ภรรยาของฉันต้องการไปฟังปาฐกถา แต่ฉันอยากอยู่บ้านมากกว่า)
I’d just as soon she didn’t see me.
(ฉันไม่อยากให้เธอเห็นฉัน)
I’d just as soon they didn’t find me.
(ฉันไม่อยากให้เขาพบฉัน)
I’d just as soon Tom didn’t telephone.
(ฉันไม่อยากให้ทอมโทรศัพท์)
I’d just as soon you didn’t ask him.
(ฉันไม่อยากให้คุณถามเขา)
I’d just as soon he didn’t invite us.
(ฉันไม่อยากให้เขาเชิญพวกเรา)
I’d just as soon we didn’t go tonight.
(ฉันไม่อยากให้พวกเราไปในคืนนี้)

(Visited 81 times, 1 visits today)