สำนวน “in two minds” หมายถึง

“สองจิตสองใจ”

ความหมาย

ลังเลใจ ไม่แน่ใจ ก้ำกึ่งอยู่ในระหว่างสองทาง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ใช้เป็นคุณศัพท์ และมักจะตามหลังด้วยบุพบท ‘about’; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

We were in two minds about employing him in the bank, but when we learned that he had once been in prison we offered the job to the other person.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“ถ้าเห็นควรจะหารือดูมากๆ ก็ให้หารือลู ฟังความคิดว่า จะคิดอ่านอย่างไรกัน แต่ขออย่าให้เข้าพระทัยว่าไม่เชื่อ เพราะไม่เป็นก้อนกรวดฤาตะลีตะลานเชื่อเกินไป จะถือเอาว่า ต้องจิตต้องใจ ก็ได้”

(พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5 ถึงสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณ)

คำอธิบาย

ปรกติคนเราจะมีจิต หรือ ใจเดียว การที่มีสองจิต หรือ สองใจ แสดงว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดแน่นอนลงไป ยังก้ำกึ่งอยู่ในระหว่างทางเลือกสองทาง จิตใจยังไม่เป็นหนึ่ง ยังลังเลใจ ไม่แน่ใจ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของคนในเรื่องนี้จึงเป็นที่มาของสำนวนอังกฤษ “in two minds” และสำนวนไทย “สองจิตสองใจ”

(Visited 484 times, 1 visits today)