สำนวน “grin and bear it” หมายถึง

“ยิ้มสู้”

ความหมาย

ทนต่อความเจ็บปวด ความผิดหวัง หรือปัญหาต่างๆ โดยไม่บ่น เผชิญหน้ากับความทุกข์กายหรือใจด้วยอารมณ์ดี

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง  

I realize that this will prevent your having a holiday, but you’ll just have to grin and bear it – the work must be done before next week, and you are the only person who can do it. (Longman Dictionary of English Idioms)

เธอเป็นคนที่มีสติ และความอดทนอย่างดีเลิศ ยิ้มสู้ปัญหาต่างๆ อย่างไม่ท้อถอย

คำอธิบาย

คำ ‘grin’ หมายถึง การยิ้มอย่างกว้างขวางจนเห็นฟัน การที่คนเรายิ้มเมื่อเผชิญกับความเจ็บปวด หรือ ความเดือดร้อนต่างๆ แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความอดทนอย่างยิ่ง เพราะปรกติเมื่อประสบความเดือดร้อน เรามักจะโวยวาย ตีโพยตีพาย หรือ เศร้าหมอง หดหู่ สำนวน “grin and bear it” จึงหมายถึง การอดทนต่อความทุกข์กายทุกข์ใจต่างๆ โดยไม่บ่น ไม่ตีโพยตีพาย หรือท้อถอย ตรงกับสำนวนไทย “ยิ้มสู้” ซึ่งฟังดูเป็นสำนวนใหม่ และอาจจะได้อิทธิพลมาจากสำนวนอังกฤษ

(Visited 1,896 times, 1 visits today)