สำนวน “green eyed” ใช้กับ

“อิจฉาตาร้อน”

ความหมาย

อิจฉาริษยาเต็มที่

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คุณศัพท์; สำนวนไทย กริยา

ตัวอย่าง

She was green-eyed when I talked to a pretty young girl.

เมื่อได้ยินว่าพี่ชายได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ เขาอิจฉาตาร้อนขึ้นมาทันที

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกันมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า เทพเจ้าแห่งความอิจฉาริษยา (God of Jealousy) มีตาสีเขียว ก็เลยเอาสีเขียวมาใช้กับความอิจฉาริษยา สำนวน green- eyed อาจจะใช้ต่างกันออกไป คือ “green-eyed monster” หมายถึงความอิจฉาริษยา เช่น When John’s brother got the new bicycle, the green-eyed monster made John fight with him. (A Dic­tionary of American Idioms) นอกจากนี้ อาจจะใช้ “green with envy” เช่น She’ll be green with envy when I tell her that I’ve bought myself a new car. (Longman Dictionary of English Idioms)

สำนวนไทย “อิจฉาตาร้อน” ที่ใช้ ‘ตาร้อน’ เพราะดวงตาเป็นเครื่องแสดงความในใจ ถ้าใจร้อนรุ่ม ตาก็จะแสดงความร้อนออกมา กาญจนาคพันธ์ได้เขียนในหนังสือสำนวนไทยว่า ‘ตาร้อน’ หมายถึง ตาที่มุ่งร้าย มองดูด้วยสายตาที่มุ่งร้าย ดังเช่นสายตาของคนที่อิจฉาริษยาเต็มที่

(Visited 820 times, 1 visits today)