สำนวน get rid of something: ทำลาย เอาไปทิ้ง ขาย

When Choosri told Lotok she didn’t like this hat, he got rid of it.
(เมื่อชูศรีบอกล้อต๊อกว่าเธอไม่ชอบหมวกใบนี้ ล้อต็อกก็ทำลายทันที)
We should get rid of the furniture.
(เราควรขายเครื่องแต่งบ้านพวกนี้ไปเสีย)
We should get rid of those curtains.
(ราควรเอาม่านเหล่านั้นทิ้งไป)
We should get rid of this sofa.
(เราควรขายโซฟานี้ไปเสีย)
We should get rid of these lamps.
(เราควรทิ้งตะเกียงเหล่านี้ไปเสีย)
We should get rid of that table.
(เราควรขายโต๊ะใบนั้นไปเสีย)
We should get rid of this rug.
(เราควรขายพรมผืนนี้ไปเสีย)
We should get rid of those chairs.
(เราควรขายเก้าอี้เหล่านั้นไปเสีย)

(Visited 173 times, 1 visits today)