ประโยคสำนวน for the time being: ในขณะนี้ ในปัจจุบันนี้

I need a new car, but for the time being this one will have to do.
(ฉันอยากได้รถใหม่ แต่ขณะนี้คันนี้ก็ยังใช้ได้)
You’re safe for the time being.
(ในขณะนี้คุณปลอดภัยแล้ว)
You’re all right for the time being.
(ในขณะนี้คุณไม่เป็นอะไรแล้ว)
You’re healthy for the time being.
(ในขณะนี้คุณสุขภาพดี)
You’re rich for the time being.
(ในขณะนี้คุณร่ำรวยแล้ว)
You’re accepted for the time being.
(ในขณะนี้เขารับคุณแล้ว)
You’re lucky for the time being.
(ในขณะนี้คุณโชคดีมาก)
You’re eligible for the time being.
(ในขณะนี้คุณสมควรได้รับเลือกทีเดียว)

(Visited 972 times, 1 visits today)